ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2566

ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2566

 

.

.

ประกาศรับสมัครข้อเสนอทุนวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานบริหารงานวิจัย เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมีประเภททุนที่เปิดรับข้อเสนอโครงการดังนี้

.

Call For Proposal 2023

1.ทุนพัฒนากลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศ (CLOSED)

2.ทุนพัฒนางานวิจัยมุ่งเป้า (Targeted Research) (CLOSED)

3.ทุนสนับสนุนโครงการ PM2.5 และมลพิษอื่น ๆ ที่สัมพันธ์ กับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังจากพื้นที่สู่ห้องปฏิบัติการ สู่การวิจัยทางคลินิก (CLOSED)

4.ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CLOSED)

5.ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CLOSED)

6.ทุนวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CLOSED)

7.ทุนพัฒนางานวิจัยต่อยอด (Translational Research) (Coming Soon)

8.ทุนสนับสนุนอาจารย์/นักวิจัยต่างประเทศ เพื่อมาปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Visiting

Researcher) (Coming Soon)

.

โครงการพัฒนาระบบนิเวศวิจัย 

9.ทุนไปเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ (Active เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2566)

10.เงินอุดหนุนเพื่อส่งเสริมการจัดประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ (Active เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป)

11.ทุนสนับสนุนงานวิจัยร่วมกับแหล่งทุนภายนอก (Matching Fund) (Active เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป)

12.เงินอุดหนุนผลงานทางวิชาการ (ค่าตอบแทน) (เปิดรับตลอดทั้งปี)

13.เงินสนับสนุนค่าตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ (Article Processing Charge) (เปิดรับตลอดทั้งปี)

.

นักวิจัยเชิงรุก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Researcher) 

14.นักวิจัยเชิงรุกหลังปริญญาโท (Postmaster Researcher) (Coming Soon)

15.นักวิจัยเชิงรุกหลังปริญญาเอก (Postdoctoral Researcher) (Coming Soon)

.

.

————————————————————————————————————————

• เวที ถ่ายทอด “นโยบายแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 (2566-2570) และชี้แจงแนวทางการจัดสรรทุนวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2566” เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 •
ดาวน์โหลด เอกสารเพิ่มเติม คลิ๊ก !! 
(สไลด์นำเสนอ)

1. การพัฒนางานวิจัย (Research Development)

2. วิชาการรับใช้สังคม

.

[บันทึกวีดีโอย้อนหลัง] ……