ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2566

ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2566

 

.

.

ประกาศรับสมัครข้อเสนอทุนวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานบริหารงานวิจัย เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมีประเภททุนที่เปิดรับข้อเสนอโครงการดังนี้

.

Call For Proposal 2023

1.ทุนพัฒนากลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศ (Activeเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 6 เม.ย. 2566)

2.ทุนพัฒนางานวิจัยมุ่งเป้า (Targeted Research) (Active เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 6 เม.ย. 2566)

3.ทุนสนับสนุนโครงการ PM2.5 และมลพิษอื่น ๆ ที่สัมพันธ์ กับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังจากพื้นที่สู่ห้องปฏิบัติการ สู่การวิจัยทางคลินิก (Active เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 6 เม.ย. 2566)

4.ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Active เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 6 เม.ย. 2566)

5.ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Active เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 6 เม.ย. 2566)

6.ทุนวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Active เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 6 เม.ย. 2566)

7.ทุนพัฒนางานวิจัยต่อยอด (Translational Research) (Coming Soon)

8.ทุนสนับสนุนอาจารย์/นักวิจัยต่างประเทศ เพื่อมาปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Visiting

Researcher) (Coming Soon)

.

โครงการพัฒนาระบบนิเวศวิจัย (Coming Soon)

9.ทุนไปเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ

10.เงินอุดหนุนเพื่อส่งเสริมการจัดประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ

11.ทุนสนับสนุนงานวิจัยร่วมกับแหล่งทุนภายนอก (Matching Fund)

12.เงินอุดหนุนผลงานทางวิชาการ (ค่าตอบแทน)

13.เงินสนับสนุนค่าตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ (Article Processing Charge)

.

นักวิจัยเชิงรุก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Researcher) (Coming Soon)

14.นักวิจัยเชิงรุกหลังปริญญาโท (Postmaster Researcher)

15.นักวิจัยเชิงรุกหลังปริญญาเอก (Postdoctoral Researcher)

.

.

ดาวน์โหลด เอกสารเพิ่มเติม คลิ๊ก !! 
(สไลด์นำเสนอ เวที “นโยบายแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 (2566-2570) และชี้แจงแนวทางการจัดสรรทุนวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2566” เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566)

1. การพัฒนางานวิจัย (Research Development)

2. วิชาการรับใช้สังคม

Leave a Comment