ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2566 แผนงานพัฒนาและส่งเสริมให้ประเทศเพิ่มธุรกิจฐานนวัตกรรม (Innovation Driven Enterprise: IDEs)

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2566 แผนงานพัฒนาและส่งเสริมให้ประเทศเพิ่มธุรกิจฐานนวัตกรรม (Innovation Driven Enterprise: IDEs)

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2566 แผนงานพัฒนาและส่งเสริมให้ประเทศเพิ่มธุรกิจฐานนวัตกรรม (Innovation Driven Enterprise: IDEs)

 

สามารถยื่นข้อเสนอผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) ทางเว็บไซต์ nriis.go.th ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ก่อนเวลา 17.00 น.  (มหาวิทยาลัยต้นสังกัดกดรับรองข้อเสนอโครงการภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ก่อนเวลา 17.00 น. เท่านั้น) 

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11652

 

คู่มือในการส่งข้อเสนอโครงการของ บพข. ฉ ใช้งาน 20221228.pdf

 

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ IDE_66 rev3_06.01.66.docx

 

PMUC_Call for Proposal_IDE_66rev_06.01.66