ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรม ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน Fundamental fund ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรม ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน Fundamental fund ประจำปีงบประมาณ 2566

สำนักงานบริหารงานวิจัย เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรม ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน Fundamental fund ประจำปีงบประมาณ 2566 ภายใต้ 5 แผนงาน

  1. Frontier Research and Innovation in Biomedical Science and Medicine
  2. Frontier Research and Innovation in Science, Engineering and Technology
  3. Economic Plants and Animals, Bioprocessing and High-Value Extracts
  4. Frontier Research and Innovation in Social Sciences, Humanities and Arts (FRISHA)
  5. Creative Lanna, Tourisms, and Sustainable Communities

สามารถส่งข้อเสนอได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2564 เวลา 16.30 น. ทาง Email ดังนี้

แผนงานที่ 1 : FF2566CMU1@gmail.com

แผนงานที่ 2 : FF2566CMU2@gmail.com

แผนงานที่ 3 : FF2566CMU3@gmail.com

แผนงานที่ 4 : FF2566CMU4@gmail.com

แผนงานที่ 5 : FF2566CMU5@gmail.com

 

**หมายเหตุ:
1. ให้ระบุชื่อเรื่องในการส่ง Email เป็น “FF66(ชื่อหัวหน้าโครงการ,คณะ…)” เอกสารที่ต้องนำส่งประกอบไปด้วย
1) แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการชุด และ 2)เอกสารแนบ 1 ข้อมูลหัวหน้าโครงการ (ทั้งโครงการชุด และ หัวหน้าโครงการย่อย)
2. หัวหน้าโครงการชุด แจ้งข้อมูลการส่งข้อเสนอโครงการชุดไปยังส่วนงานต้นสังกัด
3. ส่วนงานต้นสังกัดจัดทำหนังสือแจ้งสรุปข้อมูลโครงการที่เสนอขอรับทุน ประกอบด้วย ชื่อแผนงาน ชื่อโครงการชุด ชื่อหัวหน้าโครงการชุด และงบประมาณที่ขอรับการสนับสนุน มายัง สบว. ภายในวันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 16.30 น. หากส่งหนังสือ (hard copy) ไม่ทันตามกำหนดข้างต้น ให้ส่งมาที่ E-mail : ora@cmu.ac.th ภายในเวลา 24.00 น.

 

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  https://cmu.to/TNRAR 

 

หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายบริหารงานวิจัย โทร. 053-943608, 3610, 3612, 3613

 

ประกาศ เรื่อง การเสนอขอรับงบประมาณ FF (ปี 66)

 

การจัดส่งข้อเสนอโครงการ FF (66)

 

update 211016 แบบฟอร์มเสนอโครงการวิจัย Fundamental Fund

 

แบบฟอร์มแตกรายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวคูณ66)

 

211008 1528 เอกสารแนบ 1 ข้อมูลหัวหน้าโครงการ

 

NEW!!! ประกาศ กสว เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำคำของบประมาณและการจัดสรรงบประมาณฯ