ผลการพิจารณาเงินสนับสนุนค่าตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ (Article Processing Charge, APC) ประจำปีงบประมาณ 2567

ผลการพิจารณาเงินสนับสนุนค่าตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ (Article Processing Charge, APC) ประจำปีงบประมาณ 2567

เจ้าของผลงานบันทึกข้อมูลโครงการวิจัย เพื่อเบิกเงินสนับสนุนค่าตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ (Article Processing Charge, APC) ในระบบบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Research) เข้าไปบันทึกข้อมูลได้เลยที่นี่ » https://research.mis.cmu.ac.th โดย Login เข้าระบบด้วย CMU Account

ดาวน์โหลด : ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลผลงาน เบิกจ่ายค่าตอบแทน & APC

ไฟล์เอกสารอนุมัติให้เบิกเงิน