ระเบียบการเงิน

ระเบียบการเงิน

ข้อบังคับมช.ว่าด้วยการบริหารการเงินพ.ศ.2563ฉบับที่5

ข้อบังคับมช.ว่าด้วยการบริหารทรัพย์สิน-พ.ศ.2552

ข้อบังคับมช.ว่าด้วยการบริหารทรัพย์สิน-พ.ศ.2562ฉบับที่4

ค่าตอบแทนการทบทวนโครงร่างจริยธรรมวิจัยในคน

ค่าตอบแทนวิทยากรในการประชุมวิชาการ

ประกาศมช.เรื่องเงินยืมทดรองจ่ายพ.ศ.2552

ประกาศมช.เรื่องมาตรการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่าย

การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางผลกระทบจากโควิด

ข้องบังคับมช.ว่าด้วยการบริหารความเสี่ยงพ.ศ.2564

ข้อบังคับมช.ว่าด้วยการบริหารการเงินพ.ศ.2551

ข้อบังคับมช.ว่าด้วยการบริหารการเงินพ.ศ.2551ฉบับที่2

ข้อบังคับมช.ว่าด้วยการบริหารการเงินพ.ศ.2556ฉบับที่3