สบว. จัดอบรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมระบบนิเวศวิจัย “การใช้งานระบบบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่”

สบว. จัดอบรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมระบบนิเวศวิจัย “การใช้งานระบบบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่”

.
✨ สำนักงานบริหารงานวิจัย (ORA) สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITSC) และกองคลัง ร่วมออกแบบและพัฒนาระบบบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Research) ได้จัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัย เพื่อใช้เป็นแหล่งรวบรวมโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมทั้งการบริหารจัดการงบประมาณการวิจัยของมหาวิทยาลัย งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยและงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก โดยการควบรวมระบบบริหารงานวิจัยกับระบบเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัยเข้าด้วยกัน เพื่อให้เป็น Single Data เป็นระบบสารสนเทศกลางด้านการวิจัยและนวัตกรรม บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย
.
.
.
✨ ในการนี้จึงได้จัดอบรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมระบบนิเวศวิจัย ในหัวข้อ “การใช้ระบบบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ให้แก่ อาจารย์ นักวิจัย เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัย และเจ้าหน้าที่การบัญชีและการเงิน เพื่อสร้างการรับรู้ และความเข้าใจ ในการใช้งานระบบบริหารงานวิจัยฯ รวมถึงการใช้งาน ระบบ SDGs Keyphrase และ การตรวจสอบข้อมูลผลงานตีพิมพ์ ที่มีความสอดคล้อง SDGs ในฐาน Scopus และ SciVal
.
.
✨ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นพพล เล็กสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานวิจัย กล่าวเปิด นายธรรมนูญ น่วมอนงค์ รองผู้อำนวยการ นางสาวอัศณา ปิยสุรประทีป หัวหน้างานบริหารงานวิจัย และนางสาวกฤตยพร จันทรนิมิ ผู้พัฒนาระบบ ร่วมเป็นวิทยากร ในวันที่ 15 กันยายน 2566 ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 400 ท่าน
.
.
.
.
ข่าวโดย : สำนักงานบริหารงานวิจัย มช.