หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ได้ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) ประจำปี 2565

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ได้ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) ประจำปี 2565

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ได้ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) ประจำปี 2565 2 แผนงาน ดังนี้

 

  1. ตัวแบบเชิงธุรกิจเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากรองรับการเปลี่ยนแปลงและวิกฤตด้านเศรษฐกิจ : ยื่นข้อเสนอผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) ทางเว็บไซต์ nriis.nrct.go.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 17.00 น. (มหาวิทยาลัยรับรองข้อเสนอโครงการวิจัย ผ่านระบบ NRIIS ภายในวันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 17.00 น. เท่านั้น)
  1. การวิจัยและพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา : ยื่นข้อเสนอผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) ทางเว็บไซต์ nriis.nrct.go.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 มกราคม 2565 เวลา 15.00 น. (มหาวิทยาลัยรับรองข้อเสนอโครงการวิจัย ผ่านระบบ NRIIS ภายในวันที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 15.00 น. เท่านั้น)

 

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nxpo.or.th/A/

 

บพท.P15 (คู่มือ)

 

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการย่อย

 

แบบฟอร์มข้อเสนอชุดโครงการ