เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565

ผู้ที่สนใจประสงค์ขอรับทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 ให้ดำเนินการดังนี้

  1. จัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มของสำนักงานบริหารงานวิจัย (สบว.)
  2. ยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย ทาง Google Form ตามลิ้งค์เว็บ  https://cmu.to/9aIib หรือ QR Code ดังแนบ

        a. แนบข้อเสนอโครงการวิจัย (Word file)
        b. แนบหนังสือรับรองการยื่นข้อเสนอข้อเสนอโครงการจากนักวิจัยที่ปรึกษา (mentor) (PDF file)

 

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 16.30 น.

แจ้งความประสงค์ขอรับทุนผ่านต้นสังกัดตามลำดับ พร้อมแนบหนังสือรับรองการยื่นข้อเสนอข้อเสนอโครงการฯ
โดยไม่ต้องแนบข้อเสนอโครงการวิจัยมาด้วย มายัง สบว. ภายในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ.2565

 

เอกสารดาวน์โหลด
ประกาศ มช. ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ มช.>>> ประกาศ มช. ทุนสนับสนุนการวิจัย ทุนนักวิจัยร่นใหม่ มช. (2565)
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ>>> แบบฟอร์ม Proposal_ทุนรุ่นใหม่ มช. 2565
หนังสือรับรองการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย>>>หนังสือรับรอง นักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2565