แนวปฏิบัติและขั้นตอนการลงนามสัญญารับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยการเกษตร ด้วยระบบ Digital Signature ระหว่าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

แนวปฏิบัติและขั้นตอนการลงนามสัญญารับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยการเกษตร ด้วยระบบ Digital Signature ระหว่าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ให้ความร่วมมือในการใช้ระบบลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) ในการลงนามสัญญาต่างๆ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) และ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) นั้น

 

ในการนี้ สำนักงานบริหารงานวิจัย ขอแจ้งแนวปฏิบัติและขั้นตอนการลงนามสัญญารับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยการเกษตร ด้วยระบบ Digital Signature มาเพื่อทราบ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกันต่อไป รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารงานวิจัย (คุณอรนิตย์) โทร. 0 5394 3612

 

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการออก Digital Signature ติดต่อได้ที่ One Stop Services สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 0 5394 3811 และ 0 5394 3827,28

 

E.65.ว214 แจ้งแนวปฏิบัติการลงนามสัญญาทุนโครงการวิจัยการเกษตร (สวก.) ด้วยระบบ Digital Signature