แบบฟอร์มขอรับค่าตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ (Article Processing Charge, APC) ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แบบฟอร์มขอรับค่าตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ (Article Processing Charge, APC) ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์ม คำขอรับเงิน APC-190466

 

หมายเหตุ : ให้ใช้แบบฟอร์มตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กำหนดเท่านั้น