คู่มือการใช้งานระบบ SDGs Keyword Mapping

คู่มือการใช้งานระบบ SDGs Keyword Mapping

ระบบ SDGs Keyword Mapping

****************************************************

สำนักงานบริหารงานวิจัยได้พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันจับคู่คำค้น (Keyphrase) โดยใช้ข้อความ (Text) เพื่อประเมินเนื้อหางานวิชาการ และสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการที่สอดคล้องกับ เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามพันธกิจด้านการวิจัยเพื่อความเป็นเลิศและนวัตกรรม โดยใช้ชื่อว่า “ระบบ SDGs Keyword Mapping “ เป็นเว็บแอปพลิเคชันแบบ Cross Platform (ครอสแพลตฟอร์ม) ที่สามารถทำงานได้ในหลายแพลตฟอร์ม ซึ่งพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นระบบช่วยตัดสินใจและช่วยอำนวยความสะดวกให้กับคณาจารย์ นักวิชาการ และนักวิจัย สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการดำเนินการวิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ผู้ใช้งานสามารถนำข้อความหรือเนื้อหางานวิชาการ ได้แก่ ชื่อเรื่อง (Title) บทคัดย่อ (Abstract) และคำค้นสำคัญ (Keyword) ไปใช้เพื่อเป็นข้อมูลนำเข้าสำหรับระบบจับคู่ โดยระบบจะดำเนินการจับคู่ในลักษณะ Full text Matched และ Partial text Matched และแสดงผลลัพธ์ คือ คำค้นที่มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย SDGs ในแต่ละเป้าหมาย และพัฒนาโดยใช้ Keyphrase จากแนวทาง Elsevier 2021 SDG mapping สำหรับ The listed SDGs are based on the Elsevier 2023 SDG Mapping ที่เพิ่งเผยแพร่นั้น ทางสำนักงานบริหารงานวิจัยจะพัฒนาระบบให้สอดคล้องในลำดับต่อไป

โดยสามารถเข้าใช้งานระบบ โดย login ผ่าน CMU Account อีเมลมหาวิทยาลัย @cmu (https://sdgskeywords.ora.oou.cmu.ac.th)

 

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบ 

คู่มือการใช้งานระบบ SDGs Keyword Mapping Thai ver.

SDGs-Keyphrases Mapping Eng. ver

ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความพึงพอใจการใช้ระบบ ได้ที่ https://cmu.to/survey-sdg-keyphrase

****************************************************

คลิปบันทึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบ SDGs Keyphrases