การรับทุนวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การรับทุนวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1. เมื่อได้รับผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการจากผู้ทรงคุณวุฒิ แล้ว ให้จัดทำหนังสือยืนยันการรับทุน และปรับข้อเสนอโครงการ เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการจัดทำสัญญารับทุน

2. การเบิกจ่ายเงินทุนวิจัย จะดำเนินการผ่านระบบการเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ https://research.mis.cmu.ac.th/

ผู้รับทุนสามารถติดตามสถานะเบิกจ่ายเงินของตนเองได้จากระบบนี้ โดยขอให้เจ้าหน้าที่บริหารงานวิจัยของส่วนงาน เข้าไปกรอกข้อมูลโครงการวิจัยในระบบ CMUMIS  https://mis.cmu.ac.th/   พร้อมแบ่งงวดเงิน 3 งวด ตามสัญญารับทุน  เมื่อตรวจสอบและส่งกดส่งข้อมุลแล้ว ข้อมูลโครงการวิจัยจะถูกดึงเข้าระบบ https://research.mis.cmu.ac.th/  อัตโนมัติ เพื่อให้ผู้รับทุนเข้าระบบเพื่อแนบสมุดบัญชีธนาคารในการรับเงิน

ดาวน์โหลดคู่มือเข้าใช้งานได้ที่  https://drive.google.com/open?id=1gLP9N8PMc3hQaYe-em925O2i0bynVCfo

3. ให้รายงานความก้าวหน้าทุกๆ 6 เดือน   ขอให้ผู้รับทุนส่งรายงานให้หัวหน้าส่วนงาน/ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินรายงาน โดยใช้แบบฟอร์มประเมินรายงานดังแนบ และลงนามในใบสำคัญรับเงินงวดนั้นๆ ส่งมายัง สบว. ทุกครั้งเพื่อประกอบการพิจารณาและเบิกจ่ายเงิน

4. ผู้รับทุนจะต้องเก็บรักษาใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการจ่ายเงินฉบับจริงไว้ และแสดงให้กับผู้ตรวจได้เมื่อมีการเรียกตรวจ หากมีเงินเหลือจ่าย ผู้รับทุนต้องคืนเงินเหลือจ่ายให้กับสำนักงานบริหารงานวิจัย ภายใน 30 วันทำการหลังจากปิดโครงการ

5. หากผู้รับทุนปิดโครงการเรียบร้อยแล้ว ขอให้ดำเนินการดังนี้

5.1 ให้ส่งผลงานไปนำเสนอในโครงการ CMU-KM Day ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือจัดแสดงผลงานในงานวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรืองานประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติอื่นๆ และแสดงหลักฐานการเข้าร่วมนำเสนอผลงานมายังสำนักงานบริหารงานวิจัย

5.2 การเผยแพร่ผลงานไปยังหอสมุด    ขอให้ผู้รับทุนแบบตอบรับการยินยอมเผยแพร่ผลงานในฐานข้อมูลงานวิจัย CMU e-Research สำนักหอสมุด ให้ผู้รับทุนกรอกข้อมูล พร้อมทั้งให้แนบแผ่นบันทึกข้อมูล (CD) ที่ประกอบด้วย

1) บทคัดย่อภาษาไทย-ภาษาอังกฤษในรูปแบบไฟล์ PDF จำนวน 1 ไฟล์
2) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Text) รูปแบบไฟล์ PDF จำนวน 1 ไฟล์

ส่งกลับมายัง สบว. เพื่อรวบรวมส่งสำนักหอสมุด

หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อมายัง น.ส.อาภาภรณ์ สูนพรหม  และ น.ส.ชวัลรัตน์ ธมิกานนท์  เบอร์โทรศัพท์  053 -943613

ประกาศทุนวิจัยสถาบัน มช.

แบบเสนอโครงการวิจัยทุนสถาบัน

แบบฟอร์มยืนยันการรับทุนวิจัยสถาบัน

แนวทางการเบิกจ่ายเงินทุนวิจัยสถาบัน

แบบฟอร์มประเมินรายงานความก้าวหน้าและรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

แบบรายงานผลการวิจัย

แบบฟอร์มรายงานการเงิน word

ใบสำคัญรับเงิน – ตัวอย่าง

แบบฟอร์มยินยอมเผยแพร่ผลงานสำนักหอสมุด

full text การเผยแพร่ผลงานวิจัยสำนักหอสมุด

บัญชีธนาคารเพื่อคืนเงินเหลือจ่าย

ทำเนียบโครงการทุนวิจัยสถาบัน 2557-2564

 

Share is :

Leave a Comment