มช. อันดับที่ 75 ของโลก ครองอันดับที่ 1 ของประเทศ 4 ปีซ้อนด้าน SDG 13 Climate Action และยังเป็นอันดับ 1 ของไทยด้าน SDG 4 Quality Education และ SDG 5 Gender Equality เป็นอันดับที่ 2 ของประเทศ ด้าน SDG 9 Industry, Innovation and Infrastructure

มช. อันดับที่ 75 ของโลก ครองอันดับที่ 1 ของประเทศ 4 ปีซ้อนด้าน SDG 13 Climate Action และยังเป็นอันดับ 1 ของไทยด้าน SDG 4 Quality Education และ SDG 5 Gender Equality เป็นอันดับที่ 2 ของประเทศ ด้าน SDG 9 Industry, Innovation and Infrastructure

 

     เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2567 The Times Higher Education University Impact Rankings 2024 ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลกที่สร้างผลกระทบสูงต่อสังคม มีสถาบันอุดมศึกษาทั่วโลกเข้าร่วมการจัดอันดับทั้งสิ้น 2,152 แห่ง จาก 125 ประเทศ ทั้งนี้การจัดอันดับดังกล่าวใช้เกณฑ์การประเมินมหาวิทยาลัยตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ หรือ United Nations (UN)’s

 

     โดยในปีนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการจัดอันดับที่ 75 ของโลก และเป็นอันดับที่ 3 ของประเทศไทย คะแนนรวม (Overall Score) 90.5 คะแนน จาก 100 คะแนน คะแนนเพิ่มขึ้น 0.8 คะแนน จากมหาวิทยาลัยไทยที่ได้รับการจัดอันดับ จำนวน 77 แห่ง เพิ่มขึ้น 12 แห่ง ซึ่งจากผลการจัดอันดับสะท้อนถึงการก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน และจะยังคงมุ่งมั่นสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยนวัตกรรม อย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13

 

     ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ติดอันดับ Top 20 อันดับแรกของโลก จำนวน 2 เป้าหมาย ได้แก่ SDG 4 Quality Education: ส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ การศึกษาที่ยั่งยืน เป็นอันดับที่ 15 ของโลก จาก 1,681 สถาบันอันดับดีขึ้น 55 อันดับ โดยมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับที่ 1-3 ของโลก ได้แก่ อันดับที่ 1 Aalborg University อันดับที่ 2 Hong Kong Baptist University อันดับที่ 3 Amrita Vishwa Vidyapeetham และSDG 4 มช.เป็นอันดับที่ 1 ของไทย พร้อมกับ SDG 5 Gender Equality: สร้างความเท่าเทียมทางเพศสตรีและความเสมอภาคระหว่างเพศ อันดับที่ 18 ของโลก จาก 1,361 สถาบัน อันดับดีขึ้น 27 อันดับ และSDG 13 Climate Action: การดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาโลกร้อน ครองอันดับที่ 1 ของไทย 3 ปีติดต่อกัน เป็นอันดับที่ 101-200 ของโลก จะเห็นได้ว่ามช. เป็นอันดับที่ 1 ของไทย จำนวน 3 เป้าหมาย

 

      และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ติดอันดับ Top 100 อันดับแรกของโลก จำนวน 2 เป้าหมาย ได้แก่ SDG 17 Partnership for the Goals: สร้างความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน อันดับที่ 94 ของโลก จาก 2,031 มหาวิทยาลัย และSDG 9 Industry, Innovation and Infrastructure: ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนและนวัตกรรม อันดับที่ 96 ของโลก จาก 1,018 สถาบัน

 

     ในส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายอื่น ๆ ของมช. ได้รับการจัดอันดับอีกทั้งหมด 11 เป้าหมาย ดังนี้ SDG 1, SDG 2, SDG 3, SDG 6, SDG 7, SDG 11, SDG 12 และ SDG 15 อยู่ในอันดับที่ 101 – 200 ของโลก SDG 8 และ SDG 16 อันดับที่ 301 – 400 ของโลก และ SDG 10 อันดับที่ 401-600 ของโลก

 

     มช. ได้จัดทำเว็บไซต์ https://sdgs.cmu.ac.th/ เพื่อเป็นแพลทฟอร์มกลางในการนำเสนอผลงานจากคณะและส่วนงานของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 17 ข้อต่อประชาคมโลก โดยในแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีวิสัยทัศน์เป็น “มหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยนวัตกรรม (A Leading University Committed to Social Responsibility for Sustainable Development through Innovation)” มีเป้าหมายวิสัยทัศน์ไปสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกตามแนวทางของ THE University Impact Rankings อยู่ใน 50 อันดับแรกของโลก และมหาวิทยาลัยได้มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วย SDGs สนับสนุนการศึกษารูปแบบใหม่ ผลักดันการนำเทคโนโลยี มาพัฒนาการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมต้นแบบเพื่อชุมชน และร่วมพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

 

 

     ทั้งนี้ การที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับการจัดอันดับโลกที่ดีขึ้นในแต่ละปีนั้น สะท้อนถึงการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการร่วมแรงร่วมใจกันของทุกส่วนงาน ทั้งคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ที่มุ่งหวังให้เกิดการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมต้นแบบเพื่อชุมชน และร่วมพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนผ่านการเรียนการสอน การวิจัยและบริการสังคม รวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยการสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานทุกภาคส่วน ทั้งระดับภูมิภาค และระดับประเทศในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ไปสู่การปฏิบัติอย่างบูรณาการเพื่อการบรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน

 

มหาวิทยาลัยขอขอบคุณ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ที่ร่วมด้วยช่วยกัน ในการขับเคลื่อน มช. สู่มหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืน

 

สามารถติดตามผลการจัดอันดับเพิ่มเติม: https://www.timeshighereducation.com/impactrankings

 

สำนักงานบริหารงานวิจัย