เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2568

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2568

 

 

 

 

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จะเปิดรับคำของบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยกำหนดให้หน่วยรับงบประมาณยื่นคำขอโครงการวิจัย/โครงการนวัตกรรม ผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) นั้น

 

บัดนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กำหนดแผนงานสำหรับจัดทำคำของบประมาณจัดสรรงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ 2568 ไว้ดังนี้
  • แผนงานที่ 1. Frontier Research and Innovation in Biomedical Science and Medicine
  • แผนงานที่ 2. Frontier Research and Innovation in Science, Engineering and Technology
  • แผนงานที่ 3. Frontier Research and Innovation in High-Value Agriculture, Food and Extract for BCG industry
  • แผนงานที่ 4. Frontier Research and Innovation in Social Sciences, Humanities and Arts (FRISHA)

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถ Download เอกสารเพิ่มเติมได้จากลิงก์ด้านล่าง และจัดส่งข้อเสนอโครงการได้ตั้งแต่

บัดนี้ – 31 กรกฎาคม 2566 (ผ่านทาง Google form ด้านล่าง)

.

ขอเชิญผู้ที่สนใจจัดส่งข้อเสนอโครงการเข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจง

📌 ในวันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2566 เวลา 12.00 – 13.30 น. เฉพาะช่องทาง Online เท่านั้น

Zoom Meeting ID: 932 6408 5289 หรือ link >> https://cmu-th.zoom.us/j/93264085289

เพื่อรับฟังการชี้แจงนโยบาย หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสมัคร Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
.
📌 เอกสารเพิ่มเติม

ประกาศรับข้อเสนอ (FF68)

2.แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย ฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal)

3. แบบฟอร์มสรุปโครงการ_ FF2568

4. Budget Breakdown (FF68)

 

 

การส่งข้อเสนอโครงการฯ กรุณาส่งเอกสารตามแผนงานตามลิงก์ (Google form) ดังต่อไปนี้

 

🎥 (คลิปวีดีโอย้อยหลัง) การประชุมชี้แจ้งนักวิจัย ทุน Fundamental Fund 2568